Historik

historik 03

Under första hälften av 1800-talet ökade Hästholmens befolkning kraftigt, vilket medförde en snabb uppodling av åkermark, framförallt av ekskogen.

l samband med uppodlingen byggdes ett stort antal stengärdesgårdar för att förhindra tillträde av betesdjur. Förutom att skogsmark togs i anspråk ökade även behovet av bränsle, virke och kreatursfoder och skogen krympte allt mer.

l samband med uppodlingen byggdes ett stort antal stengärdesgårdar för att förhindra tillträde av betesdjur.